Quy trình sản xuất

  • QUY TRÌNH SẢN XUẤT
 Kéo sợi Cuốn chỉ Dệt Đóng gói Gia công
  • NĂNG LỰC SẢN XUẤT

- Tổng sản lượng: 420 tấn / 1 tháng

- Thời gian sản xuất: 1-2 tuần / 1 tấn 

  • MÁY MÓC VÀ THIẾT BỊ SẢN XUẤT
Máy kéo sợi 5 Máy
Máy cuốn chỉ                11 Máy
Máy dệt                 29 Máy
Máy đóng khuy                 3 Máy
Máy may                7 Máy
Máy đóng gói                1 Máy
Máy đóng bọc (đóng gói)                2 Máy